This document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na školenie

Subjekt (názov, adresa, IČO, DIČ, zápis v príslušnom registri):

 
Vybavuje (meno a priezvisko, funkcia, tel. a mail kontakt):

 
Názov školenia a termín konania (nehodiace sa neoznačujte):
Novela Zákonníka práce 200725. júl 2007

Miesto konania: Trnava

Kde / od koho ste sa dozvedeli o tomto školení?


Účastníci školenia (meno, priezvisko, funkcia, mail):


Otázky, ktorých zodpovedanie uvítate na školení:


Potvrdzujeme, že sme sa oboznámili a súhlasíme so všetkými podmienkami školenia uvedenými na pozvánke a rube tejto Prihlášky. Súhlasíme s cenou školenia a potvrdzujeme úhradu vo výške Sk na účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Trnava, číslo účtu 2628804185/1100, uskutočnenú dňa .
V dňa .

Kontrolný reťazec: