Zabezpečenie legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, zo zákona o obaloch a súvisiacich predpisov:

Zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch - Recyklačný fond, elektrozariadenia.

 1. Vedenie priebežnej evidencie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu určených výrobkov a s    tým súvisiaci výpočet príspevku do Recyklačného fondu a vypracovanie HLÁSENIA O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU, ktoré sa štvrťročne zasiela úradu ŽP a RF.
 2. Spolupráca pri tvorbe a zavádzania systému sledovania tokov materiálov vo Vašej spoločnosti z pohľadu zákona o odpadoch – Recyklačný fond, elektrozariadenia
 3. Zastupovanie pri jednaní pred štátnymi orgánmi životného prostredia (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Obvodný úrad životného prostredia)
 4. Komplexné poradenstvo ohľadom Recyklačného fondu – optimalizácia príspevkov do jednotlivých sektorov RF.

Zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch

 1. Vedenie priebežnej evidencie povinnej osoby o obaloch /z. č. 529/02 o obaloch/ uvedených na trh a o plnení zaväzných limitov zhdnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
 2. Konzultácie zamerané na povinnosti vyplývajúce pre povinnú osobu /distribútora/ zo Zákona o obaloch:
 • registrácia
  plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie
  vedenie evidencie o obaloch uvedených na trh
  vypracovanie hlásení
  označovanie obalov
  program prevencie
  informovanosť potrebiteľa
  označovanie obalov