Formy podnikania v Slovenskej republike

 

Fyzická osoba - podnikateľ

Verejná obchodná spoločnosť

Komanditná spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Akciová spoločnosť

Podnik alebo organizačná zložka zahraničnej osoby